Besturing, regie & organisatie

Besturing, regie & organisatie

Hospitality Group begeleidt opdrachtgevers bij het doorlichten, ontwerpen en inrichten van een professioneel regiemodel en bijpassende organisatie. Juiste regievoering leidt tot een optimale match van de wensen van de klant en geleverde (facilitaire) diensten.

Op basis van uw doelstellingen, onze ‘best practices’, bewezen formats en Lean aanpak nemen wij u mee in het maken van de juiste keuzes. We werken samen met u in overzichtelijke stappen uw regiemodel en het organisatieontwerp uit. Onderdelen zijn de organisatiestructuur, competentie- en functieprofielen, processen en de verdelingen van taken en verantwoordelijkheden, de formatie en een communicatie- en overlegstructuur.

We doen doorlopend onderzoek naar het organiseren van regie. Dit onderzoek heeft onder meer geresulteerd in het FM Regie Framework© en het FM Regie Assessment©. Het helpt bij een duidelijke inrichting en rolverdeling van regie in een organisatie.

FM Regie Framework©

Het FM Regie Framework© is een model waarin het containerbegrip regie is uitgewerkt in 15 rollen. Het model biedt organisaties een concreet handvat om regie in te richten en verder te optimaliseren. Een goed ingericht regiemodel is essentieel om gericht, gedifferentieerd en dynamisch diensten te kunnen verlenen.

Meer informatie & whitepaper FM Regie Framework©

FM Regie Assessment©

Het goed inrichten van de regiefunctie en de bijbehorende rollen vraagt ook om een goed inzicht in de huidige sterktes en zwaktes. Maar hoe beoordeel je als organisatie hoe je regiemodel functioneert? En aan welke knoppen moet je draaien om de regiefunctie verder te optimaliseren? Met deze vragen in het achterhoofd zijn dé succesfactoren van professionele regievoering in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een doordachte assessment methode waarmee regieteams aan de slag kunnen met verdere ontwikkeling.

Meer informatie FM Regie Assessment©  Mini regie-assesment

Projecten & Media | Besturing, regie & organisatie