REGIE ASSESSMENT
Strategy

Een goede strategie helpt om te bepalen hoe de FM-organisatie waarde toevoegt aan de organisatie (business). De strategie verwoordt ... waar de FM-organisatie voor staat, welke uitdagingen worden gezien en hoe daar invulling aan wordt geven. In dit onderdeel brengen we in kaart in welke mate de strategie wordt ingezet voor professionele regievoering.

In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op uw organisatie? Verschuif de cursor naar het antwoord dat het beste aansluit bij uw organisatie.

Lees meer
REGIE ASSESSMENT
Structure

Het onderwerp ‘Structure’ richt zich op de manier waarop de regieactiviteiten zijn georganiseerd in het team. In dit onderdeel wordt ... in kaart gebracht hoe de verschillende regie-rollen zijn verdeeld en met elkaar samenhangen. Ook toetsen we of de regietaken op een juiste manier zijn vertaald naar functies en bijpassende capaciteit.

In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op uw organisatie? Verschuif de cursor naar het antwoord dat het beste aansluit bij uw organisatie.

Lees meer
REGIE ASSESSMENT
Systems

Het onderdeel ‘Systems’ gaat over instrumenten die het regieteam inzet om regie te voeren. Voorbeelden van systemen zijn ... procedures en werkinstructies maar ook de aanpak van contractmanagement en de inzet van IT-tools.

In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op uw organisatie? Verschuif de cursor naar het antwoord dat het beste aansluit bij uw organisatie.

Lees meer
REGIE ASSESSMENT
Staff & Skills

Bij professionele regievoering is het van belang dat de juiste ‘Staff’ (functies) en ‘Skills’ (kwaliteiten en competenties) aanwezig zijn in het regie-team. In dit onderdeel brengen ... we in kaart in welke mate de Staff & Skills en de ontwikkeling daarvan bijdragen aan professionele regievoering. Dit gaat zowel over hoe de regieorganisatie daar invulling aan geeft (het HRM-proces) als de aanwezigheid van de juiste competenties in het team.

In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op uw organisatie? Verschuif de cursor naar het antwoord dat het beste aansluit bij uw organisatie.

Lees meer
REGIE ASSESSMENT
Style & Shared values

Het onderdeel Style & Shared Values heeft betrekking op de stijl van leidinggeven in het regieteam en de manier van samenwerken met leveranciers. Ook de mate waarin gedeelde ... waarden en de cultuur actief aanwezig zijn in het team maken hier een belangrijk onderdeel van uit. In dit onderdeel toetsen we in hoeverre de stijl en gedeelde waarden bijdragen aan samenwerking en verbinding tussen verschillende regierollen.

In welke mate zijn de volgende uitspraken van toepassing op uw organisatie? Verschuif de cursor naar het antwoord dat het beste aansluit bij uw organisatie.

Lees meer
REGIE ASSESSMENT
Resultaat

Onderstaand spindiagram geeft per onderwerp een indicatie van de regie-volwassenheid binnen uw organisatie en maakt inzichtelijk waar verbeterpotentieel ligt. Deze onderwerpen vormen echter ... wel een samenhangend geheel. Uiteindelijk is de onderlinge afstemming tussen de onderwerpen bepalend voor het niveau waarop professionele regie wordt gevoerd.

Lees meer
REGIE ASSESSMENT
Het Regie Assessment© toetst in hoeverre en in welke mate de succesfactoren voor professionele regievoering door een FM-organisatie worden ingevuld. Dit brengen we in kaart aan de hand van vragen over deze vijf onderwerpen: Strategy, Structuur, Systems, Staff & Skills en Style & Shared Values.

Het Regie Assessment© is in elke organisatie toepasbaar, ongeacht de volwassenheid van de regie-organisatie. Bent u op zoek naar waar u als regieteam staat, wat de sterktes en zwaktes zijn en nog belangrijker waar u graag zou willen staan? Wij hebben een mini Regie Assessment© beschikbaar gesteld, zodat organisaties op een versimpelde manier zelf kunnen testen wat het Regie Assessment© kan betekenen in het verscherpen van dit inzicht. Aan de hand van een 15-tal voorbeeldvragen beoordeelt u zelf de huidige situatie! Klik op onderstaande button om te starten.
1. Wij werken actief met een actuele strategie voor onze FM-organisatie.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
2. Onze strategische doelen zijn vertaald naar de praktijk en concreet meetbaar.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
3. Onze FM-organisatie wordt niet (onnodig) betrokken bij operationele zaken waar de leverancier of uitvoerende afdeling verantwoordelijk voor is.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
4. Het is voor alle collega’s in onze FM-organisatie duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke regie-taak.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
5. Het is voor leveranciers en uitvoerende afdelingen duidelijk aan wie ze rapporteren en verantwoording afleggen.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
6. Alle collega’s in onze FM-organisatie zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen hierop inspelen.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
7. Met leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over de te leveren prestaties, deze zijn vertaald naar KPI's of kwaliteitsniveaus en worden structureel gemeten en besproken.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
8. We werken met een goed georganiseerd klantproces; vragen worden snel opgehaald en oplossingen worden snel aangeboden.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
9. In onze FM-organisatie zijn processen en werkwijzen omschreven en werken we met een procesmanagementmethodiek om processen te verbeteren en vast te leggen.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
10. In onze FM-organisatie is er structureel aandacht voor ontwikkeling van regiekwaliteiten en -vaardigheden van de FM-medewerkers.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
11. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden minimaal 1x per jaar besproken en geëvalueerd
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
12. Het regieteam is in staat vraagstukken bedrijfsmatig te benaderen: besluiten worden genomen op basis van gedegen business cases.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
13. In onze FM-organisatie leeft een gezamenlijke visie en zijn gedeelde kernwaarden duidelijk te merken.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
14. De (interne) klant staat centraal in ons handelen binnen de FM-organisatie.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
15. Onze FM- organisatie hecht veel waarde aan verbinding en samenwerking tussen medewerkers.
Geheel van toepassing Gedeeltelijk van toepassing Niet van toepassing
Interpretatie van de resultaten

Het spindiagram laat per onderwerp de behaalde score zien. Hierbij betekent een score aan de buitenkant van het diagram een hoge score (en dus weinig verbeterpotentieel) en een score aan de binnenkant een lage score (en veel verbeterpotentieel).

Dit mini-assessment vormt een versimpelde versie van het volledige Regie Assessment© en geeft daarmee slechts een zeer beperkt beeld van uw huidige situatie. Het volledige assessment bestaat in werkelijkheid uit meer vragen en geeft een zeer gedetailleerd inzicht.

Wilt u meer informatie over het Regie Assessment©? Neem dan contact op met Ellen Gijsbers of Tim van Asch.