Privacy Statement Hospitality Group

Als advies- en organisatiebureau op het gebied van huisvesting en facilitaire dienstverlening heeft Hospitality Group te maken met vertrouwelijke informatie (persoonsgegevens)en de verwerking daarvan. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij  deze informatie enkel en alleen gebruiken in overeenstemming met ons privacy-beleid dat is opgesteld conform de heersende privacy-wetgevering.  Hospitality Group verzamelt dan ook  alleen persoonsgegevens die door u vrijwillig worden verstrekt. Het belangrijkste doel van de gegevensverzameling betreft het zo goed mogelijk kunnen uitoefenen van onze dienstverlening in de breedste zin des woords. Daarnaast dienen de vrijwillig verstrekte persoonsgegevens tot het uitvoeren van gerichte informatieverstrekking waaronder marketing. Dit Privacy Statement dient ter verduidelijking zodat u altijd op de hoogte bent  op welke wijze wij persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken, eventueel delen en tenslotte hoe uw gegevens worden beschermd.

 

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Hospitality Group verzamelt alleen persoonsgegevens indien u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. De ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u deze ter beschikking heeft gesteld, tenzij wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. Indien aanvullende  informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan altijd op de hoogte gesteld.

Hospitality Group verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid) tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Het automatisch verzamelen van persoonsgegevens

Hospitality Group maakt gebruik van cookies t.b.v. functioneel en technisch beheer. “Cookies” zijn kleine stukjes tekst die de website die u bezoekt achterlaat in de browser op de device waarmee u de website bezoekt. Daarnaast  maken wij gebruik van webstatistieken om bijvoorbeeld bezoekersaantallen van onze website in kaart te brengen. Deze gegevens, welke worden geanonimiseerd, dienen naast het verbeteren van functionaliteit en verbeteren van de effectiviteit van onze dienstverlening en marketingactiviteit te monitoren.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u geïnformeerd over het gebruik van functionele en technische cookies. Deze zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden en kunnen dan ook niet worden geblokkeerd. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en het aanpassen van de website aan de door u gebruikte browser.

Andere vormen van verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens ook vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of indien u op een andere wijze aangeeft geïnteresseerd te zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen en u, afhankelijk van uw interessegebied, vragen om het gericht verstrekken van persoonsinformatie indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.  Hierbij wordt  altijd dit Privacy statement in acht genomen.

 

2. Doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van advisering, projectbegeleiding, training & ontwikkeling en recruitment- en capaciteitsbemiddeling.

Hierdoor kunnen we u  informatie  verstrekken over onze dienstverlening  en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen. De informatieverstrekking kan bestaan uit de verzending van nieuwsbrieven en bijvoorbeeld uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten die voor u interessant kunnen zijn, echter uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). Hospitality Group  verwerkt  persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden voor de uitvoering van onze dienstverlening en/ of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten. Daarnaast dient de verwerking het onderhouden van de zakelijke relatie te onderhouden en het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

In het kader van onze interim en recruitment dienstverlening dienen uw persoonsgegevens tot beoordeling van uw geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar een vast of tijdelijke arbeidsrelatie dan wel inzicht in testresultaten, referentiechecks, en social media. In sommige gevallen is de gegevensverwerking noodzakelijk om tot een opdrachtbevestiging bij een opdracht gever te komen en deze te onderhouden en na te komen (bijvoorbeeld pre-employment screening). Tenslotte is registratie en verwerking noodzakelijk voor naleving van wet- en regelgeving (waar onder arbeids-,fiscale- en sociale wetgeving).

 

3. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Hospitality Group deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt in dat geval op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd onder 2.

Daarnaast kan Hospitality Group persoonsgegevens doorgeven aan externe organisaties in het buitenland die met ons samenwerken in de uitvoering van onze dienstverlening. Doorgifte door Hospitality Group van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving.

In geen enkel geval zal Hospitality Group uw gegevens aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

 

4. Bewaren van persoonsgegevens

Hospitality Group bewaart gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen echter – geanonimiseerd – eventueel langer worden bewaard voor bijvoorbeeld statistische doeleinden.

 

5. Keuzevrijheid

In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Hospitality Group kan u echter verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken zodat wij u de gevraagde dienst kunnen verlenen, u kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen en informatiebijeenkomsten.

Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken.

 

6. Beveiliging en de integriteit van gegevens

Hospitality Group heeft fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen genomen en werkt via vastgestelde procedures om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, misbruik, verlies, vernietiging en wijziging. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met deze partijen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Echter, ondanks deze vergaande inspanningen, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen.

Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Hospitality Group betrokken zijn bij de verlening van de dienstverlening en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die binnen onze organisatie toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spant Hospitality Group zich in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

7. Links naar websites van derden

Wees u ervan bewust dat onze website doorlinks kan bevatten naar andere websites. Deze websites van derden worden niet onderhouden en beheerd door Hospitality Group en vallen dus ook niet onder het regime van dit Privacy Statement. De privacy verklaringen van websites van derden kunnen daarmee verschillen van dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om het privacy beleid van andere websites dan die van Hospitality Group te raadplegen voordat u op websites van derden persoonsgegevens verstrekt.

 

8. Kinderen

Onze sites en dienstverlening zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar.

 

9. Wijzigingen in dit beleid

Hospitality Group kan dit Privacy Statement om uiteenlopende redenen aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Privacy Statement door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

 

10. Inzage, rectificatie, verwijdering van uw gegevens en vragen inzake het Privacy beleid Hospitality Group

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dat kenbaar maken via privacy@hospitality-group.nl. U kunt dit emailadres ook gebruiken indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van, of inzage  in uw persoonsgegevens wenst. Ook indien u een vermoeden heeft van een data-lek dan verzoeken wij u dit direct aan ons kenbaar te maken door middel van het sturen van een emailbericht aan privacy@hospitality-group.nl. Indien u uw persoonsgegevens gerectificeerd of verwijderd wilt zien, kunt u die kenbaar maken door het sturen van een emailbericht aan info@hospitality-goup.nl. Tenslotte wanneer u  meent dat uw privacy-rechten worden geschonden door Hospitality Group, dan kunt u daar een klacht over indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt in Nederland toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

 

11. Algemene informatie

Hospitality Group is de handel- en concernnaam van NEW HG BV en haar dochterondernemingen. Verwijzingen in bovenstaand privacy statement naar wij en Hospitality Group betreffen altijd NEW HG BV en de aan haar gelieerde dochterondernemingen. NEW HG BV is gevestigd aan het Nijverheidsweg-Noord 78 (3812 PM) te Amersfoort. NEW HG is geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 70304289.

 

laatst gewijzigd: 30 augustus 2019