https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2020/06/shutterstock_1387577567_kl-300x180.jpg

Visiedocument meerjaren huisvestingsplan PI Nieuwegein

Visiedocument meerjaren huisvestingsplan PI Nieuwegein
Visiedocument meerjaren huisvestingsplan PI Nieuwegein

Auteur:

https://www.hospitality-group.nl/wp-content/uploads/2020/06/shutterstock_1387577567_kl-300x180.jpg

DJI/FHI heeft Hospitality Group gevraagd om PI Nieuwegein te begeleiden in het opstellen van een visiedocument voor toekomstige huisvesting. Het huidige gebouw waarin PI Nieuwegein is gehuisvest kampt momenteel met krapte om het huidige aantal gedetineerden en daarbij horende processen optimaal te kunnen huisvesten. Een aantal processen fungeert door het tekort aan benodigde ruimte niet naar behoren en het gebouw voldoet ook niet meer aan de hedendaagse eisen. PI Nieuwegein heeft in 2017 de ambitie geformuleerd om hét Huis van Re-integratie & Herstel van Nederland te worden. In deze toekomstige werk- en leefomgeving zal op een multidisciplinaire wijze samen met de gedetineerde gewerkt worden aan de uitvoering van een zo optimaal mogelijk re-integratie- en herstelplan voor een succesvolle terugkeer naar de samenleving.

Een prima samenwerking en oplevering van het eindproduct. Gaande weg zijn er extra verzoeken opgenomen zonder enig probleem.Theo de Groen | Lid van de directie PI Nieuwegein

Het visiedocument is tot stand gekomen door een interactief traject met verschillende belanghebbenden. In nauwe samenspraak met medewerkers, gedetineerden, externen en betrokken ketenpartners zijn  kaders geformuleerd voor de toekomstige werk- en leefomgeving van PI Nieuwegein. Door middel van de guestjourney-methodiek werd de gebruiker van de omgeving centraal gezet. Op een interactieve wijze stonden we stil bij de huidige knelpunten in het werkproces en hoe de (werk)omgeving daarin nu ondersteunt en werd er vanuit die input gezamenlijk de vertaalslag gemaakt naar de toekomst.

In het opgeleverde visiedocument is de opgestelde ambitie en visie van de inrichting vertaald naar de behorende ruimtes, werkprocessen en benodigde functionaliteiten voor de toekomstige werk- en leefomgeving van PI Nieuwegein. Al deze onderdelen zijn onderbouwd met de input uit de 15 interactieve werksessies, gesprekken met directie en MT en de resultaten van een bezettingsgraadmeting. Er is niet alleen gekeken naar de ruimtelijke impact op het gebouw (zoals zonerings- en vlekkenplannen), maar ook naar de toekomstige manier van werken en hoe elementen als technologie hieraan bij kunnen dragen. Uiteraard zijn er in een Penitentiaire Inrichting extra uitdagingen in de omgeving als het gaat om veiligheid, gastvrijheid en aantrekkelijk werkgeverschap. Ook deze onderdelen zijn meegenomen in het visiedocument. Met dit visiedocument zijn DJI en PI Nieuwegein in staat om vanuit de ambitie, visie én de wensen en eisen van personeel en externen tot een toekomstige leef- en werkomgeving te komen die bijdraagt aan de ambitie om hét Huis van Re-integratie & Herstel van Nederland te worden.

Het project is met een gemiddeld cijfer van een 8,4 geëvalueerd door de opdrachtgever.

Doordat in een snel tempo zowel bijna alle (werk)processen binnen PI Nieuwegein zijn doorlopen, hebben we alle belanghebbende kunnen betrekken in dit project. Dit heeft geholpen in het enthousiasme bij de deelnemers aan onze sessies, maar ook aan het draagvlak binnen de organisatie. De uitkomsten van onze onderzoeken, samen met de ambities van PI Nieuwegein hebben geleidt tot een mooi eindresultaat. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit een goede stap is richting een efficiënt en gebruiksvriendelijk gebouw dat bijdraagt aan een positief leef- en werkklimaat binnen PI Nieuwegein.Evi Kweekel | Adviseur Huisvesting Hospitality Group

Projectgegevens

Opdrachtgever
Dienst Justitiële Inrichtingen
Locatie
Nieuwegein
Projecttype
Huisvestingsadvies
Gerealiseerd
Juni 2019 – januari 2020

Meer informatie